OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

Cenník

Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie uvádzame orientačne tabuľku odmeny advokáta podľa vyhlášky. 

V našej advokátskej kancelárii je odmena advokáta vždy vecou dohody medzi klientom a advokátom s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu.  

Je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:


Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.


Hodinová odmena
Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. 


Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. 


Tarifná odmena
Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci. 


Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu. Orientačne uvádzame odmenu advokáta pri sporoch, v ktorých sa dá určiť hodnota sporu (napríklad pri vymáhaní pohľadávok ale i iné). 

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:
  • do 165,97 € .......... 16,60 €,
  • nad 165,97 € do 663,88 € .......... 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €,
  • nad 663,88 € do 6.638,78 € .......... 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
  • nad 6.638,78 € do 33.193,92 € .......... 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €,
  • nad 33.193,92 € .......... 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura.


Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné. Telefonicky alebo e-mailom je možné kontaktovať advokáta, ktorý Vám bez zbytočného odkladu oznámi, koľko by ste zaplatili, ak by Vám poskytol právnu pomoc advokát - právnik z našej advokátskej kancelárie v Lučenci.