OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

občianske právo

 

1. Nehnuteľnosti 

  • zmluvné prevody vlastníctva - autorizácia zmlúv - spísanie, zistenie totožnosti účastníkov, podpísanie zmluvy pred advokátom, garancia, že zmluva neporušuje zákon, nespôsobí škodu, neprieči sa dobrým mravom, vyhotovenie jej konverzie a elektronické podanie a zastupovanie v správnom konaní
  • určenie vlastníckeho práva cestou súdu v civilnom sporovom konaní
  • návrhy na dodatočné prejednanie dedičstva u majetkoprávne nevysporiadaných nehnuteľností
  • poradenstvo urbárskym a lesným spoločenstvám
  • poradenstvo obciam

2. Záväzkové právo - rôzne typy zmlúv, poradenstvo, spisovanie podaní

3. Náhrady škody 

4. Ochrana osobnosti 

5. Duševné vlastníctvo

6. Pracovné právo 

  •  konzultácie a poradenstvo zamestnancom, zamestnávateľom
  • príprava zmlúv, formulárov, podaní
  • zastupovanie v súdnych sporoch a mimosúdnych rokovaniach